Kasih Sayang

Imam al-Bukhārī menjelaskan banyak hadith yang menceritakan tentang sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Rasul dan juga memaparkan sabda-sabda Rasul yang berhubungan dengan hal ini.

Di antaranya adalah hadith yang diriwayatkan oleh ‘Ā’isyah yang mengisahkan tentang datangnya seorang Arab kampung yang menghadap Nabi s.a.w. dan merasa hairan melihat Nabi mencium anak kecil. Dengan nada hairan dia berkata: “Kamu mencium anak-anak? Kami tidak pernah mencium mereka.” Dengan nada hairan dan ingkar, Nabi bertanya kepadanya: “Apakah Allah telah mencabut sifat kasih sayang dari hatimu?”[1]

Sahabat Anas bin Mālik r.a. menceritakan bahawa dia pernah bersama Rasulullah untuk mengunjungi rumah Abū Saif al-Qain[2] yang mengasuh putera Rasul yang bernama Ibrāhīm. (Waktu itu Ibrāhīm sedang sakit keras) dan ketika Rasul melihat puteranya itu, Beliau langsung menggendong, mencium dan memeluknya. Kemudian Rasulullah membawanya masuk rumah dan Ibrāhīm sudah mendekati ajalnya.

Melihat keadaan puteranya ini, kedua mata Rasul berkaca-kaca (mengeluarkan air mata). ‘Abdl al-Rahmān bin Auf yang waktu itu juga bersama kami, merasa hairan melihat Rasul menangis dan bertanya: “Mengapa kamu menangis wahai Rasul (di saat kematian puteramu?” Rasul menjawab: “Ini adalah tangisan kasih sayang wahai Ibn Auf,” Rasul melanjutkan pembicaraannya: “Sungguh mata ini berlinang, hati ini sedih, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang diredai oleh Allah. Sungguh kami sangat sedih berpisah dengan kamu wahai Ibrāhīm.”[3]

Sahabat Abū Hurairah r.a. menceritakan bahawa suatu hari, Rasulullah s.a.w. mencium al-Hasan bin ‘Alī. Di saat itu al-Aqrā’ bin Habis al-Tamimī sedang duduk dan merasa hairan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. itu. Dia pun berkata: “Saya mempunyai sepuluh anak, dan saya sama sekali tidak pernah mencium satupun anakku.” Mendengar ucapan al-Aqrā’ ini, Rasul memandangnya sambil berkata: “Sesiapa tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi.”[4]

Dalam hadith lain yang diriwayatkan oleh Jarīr bin ‘Abdullāh r.a., Rasul juga menyampaikan sabda yang sama: “Sesiapa tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi.”[5]

Kata al-Rahmah (kasih sayang) yang disebutkan dalam hadith-hadith di atas berasal dari kata al-Ruhm atau al-Rahim yang ertinya adalah kedekatan dan hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya kedekatan. Ketiga kata itu merupakan mustāq dari kata al-Rahīm yang bererti kandungan tempat tumbuh bayi. Sehingga dapat dikatakan bahawa erti kata al-Rahmah adalah halus, lembut, kasih sayang dan lunak yang semua itu menggarah pada satu erti iaitu “sangat dekat”.

Lawan daripada sifat al-Rahmah adalah sikap kasar, keras hati dan kaku. Selain itu kata al-Rahmah merupakan salah satu daripada sifat Allah s.w.t.. Rasul juga terkenal dengan sifat al-Rahmah ini.

Berkaitan dengan sifat kasih sayang Allah s.w.t., Al-Qur’an telah menegaskan dalam beberapa ayatnya diantaranya: “Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (al-A‘rāf, 7: 56).

“Tiada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat.” (al-Hijr, 15: 56)

“Kalau tiada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi.” (al-Baqarah, 2: 54).

“Dan Tuhanmulah Yang Maha Pengampun.” (al-Kahfi, 18: 58).

Kata al-Rahīm sendiri merupakan salah satu daripada beberapa asma Allah yang mulia (al-Asmā’ al-Husna). Kata ini sering kita ucapkan dalam sehari-hari, iaitu ketika kita membaca Basmalah.

Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Baqarah, 2: 37, yang ertinya: “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhan-nya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.

Dalam ayat lain, Allah juga menjelaskan: “Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (al-Baqarah, 2: 143).

Selain itu, Allah s.w.t. juga berfirman dalam surah al-Mā’idah, 5: 98, yang ertinya: “Ketahuilah, bahawa sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya dan bahawa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Adapun keterangan yang menegaskan bahawa Rasulullah s.a.w. mempunyai sifat kasih sayang adalah firman Allah s.w.t. dalam surah al-Taubah, 9: 128, yang ertinya: “Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.”

Dan juga firman Allah s.w.t. dalam surah al-Anbiyā’, 21: 107, yang ertinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Meskipun Nabi adalah manusia utama yang selalu dijaga gerak dan langkahnya oleh sang Pencipta, namun Allah tetap memerintahkan Nabi-Nya itu untuk berendah hati dan menyebarkan kasih sayang. Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Hijr, 15: 88, yang ertinya: “Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.”

Berikut ini akan diuraikan beberapa kisah yang menunjukkan betapa besar kasih sayang Nabi s.a.w..

Suatu hari, di saat Nabi sedang berbincang-bincang dengan wanita Quraisy, tiba-tiba ‘Umar r.a. datang. Melihat kedatangan ‘Umar ini, para wanita tersebut langsung lari dan bersembunyi di balik tirai.  Dan sesampainya ‘Umar di hadapan Rasul, Rasul pun tertawa. ‘Umar hairan dan bertanya: “Mengapa kamu tertawa wahai Rasul?” Rasul menjawab: “Saya hairan dengan wanita-wanita itu, ketika mereka mendengar suaramu, mereka bergegas-gegas lari dan bersembunyi di balik tirai.”

‘Umar berkata: “Sebenarnya engkau lebih berhak untuk ditakuti wahai Rasul?” Kemudian ‘Umar mendekati wanita Quraisy itu dan berkata kepada mereka: “Wahai wanita-wanita yang menjadi musuh nafsunya masing-masing, mengapa kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah s.a.w.” Mereka menjawab: “Betul. Kamu lebih keras dan kasar daripada Rasulullah s.a.w.”  

Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata kepada Umar: “Wahai Umar Ibn al-Khttab. Demi Zat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya. Setiap waktu syaitan melihatmu sedang melalui suatu jalan  maka ia akan lewat jalan lain selain jalan yang kamu lewati.”

Sebenarnya, kasih sayang Rasulullah terangkum dalam banyak riwayat. Namun di sini kita hanya menyampaikan sebahagiannya sahaja, supaya kita dapat menyaksikan lebih dekat bagaimana Rasulullah s.a.w. mencurahkan rasa kasih sayangnya dan supaya kisah-kisah itu dapat menjadi teladan bagi kita.

Pada suatu hari ada seorang pemuda datang menghadap Rasul untuk memohon kepadanya supaya diizinkan ikut berjihad. Rasul bertanya kepada pemuda itu: “Apakah kamu mempunyai ibu?” Dia menjawab: “Ya, saya masih mempunyai ibu.” Kemudian Rasul berpesan kepadanya: “Jagalah ibumu sahaja. Kerana sesungguhnya surga berada di bawah kedua telapak kakinya.”

Pada suatu kesempatan, Rasul mendapatkan tawanan perang. Melihat hal itu, Fatimah (puteri Rasul) mengeluh kepada ayahnya berkaitan dengan kerja rumah yang sangat berat. Dia meminta ayahnya supaya mengangkat tawanan itu sebagai pembantu rumah sehingga kerja rumah dapat lebih ringan. Namun Rasulullah s.a.w. menolak dan memintanya untuk memperbanyak membaca tasbih, takbir dan tahmid. Rasul kemudian berkata kepadanya: “Saya tidak memberimu pembantu. Apakah saya akan membiarkan Ahl al-Suffah kelaparan, di saat aku tidak mempunyai harta untuk memberi nafkah kepada mereka. Saya akan menjual tawanan itu dan hasilnya akan saya gunakan untuk memberi nafkah kepada Ahl al-Suffah.”

Dalam kisah di atas, kita melihat bagaimana Rasulullah s.a.w. mengasihi orang-orang Muhajirin dan Ansar yang sibuk beribadah kepada Allah dan berkumpul di salah satu bilik masjid Madinah. Mereka adalah orang-orang fakir yang jumlahnya sekitar empat ratus orang. Mereka selalu turut serta dalam setiap pasukan yang diutus Rasul untuk melaksanakan satu tugas tertentu.

Rasulullah s.a.w. lebih mengutamakan mereka daripada puteri kesayangannya sendiri. Padahal Fatimah adalah permata dan buah hati Beliau. Meskipun demikian Beliau tetap tidak mau memenuhi permintaan puterinya supaya tawanan tersebut dijadikan pembantu rumah yang akan meringangkan kerja rumahnya. Beliau bahkan menegaskan bahawa menjual satu tawanan yang wangnya digunakan untuk membiayai kehidupan Ahl al-Suffah jauh lebih baik daripada tawanan itu diberikan kepada Fatimah untuk menjadi pembantu rumah tangga. Dan Beliau menyuruh puterinya itu, untuk memperbanyak membaca takbir, tasbih dan tahmid supaya diberi kekuatan untuk menyelesaikan kerja rumah dengan baik.

Pada suatu hari ada seseorang datang menghadap Rasul, ingin menyampaikan keinginannya untuk ikut berhijrah bersama Beliau. Orang itu berkata: “Wahai Rasul, saya datang ke sini setelah membuat kedua orang tuaku menangis.” Rasul pun berkata kepada orang tersebut: “Kembalilah kepada kedua orang tuamu, dan buatlah mereka tersenyum sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis.” (H. R. Ahmad).

Dalam hadith ini, Rasulullah s.a.w. menegaskan betapa besarnya penghargaan Islam terhadap kedua orang tua, sehingga mereka harus diutamakan dalam segala hal termasuk dalam hal mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Dalam hadith tersebut Rasulullah s.a.w. tidak mau memberi izin kepada orang yang hendak berjihad fi sabīlillah sebelum mereka mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Ini kerana jihad yang dimaksudkan dalam hadith di atas adalah jihad yang hukumnya fardu kifāyah, namun apabila jihad tersebut untuk mempertahan keberadaan dan langgengnya ajaran Islam maka hukumnya fardu ‘ain dan wajib bagi setiap Muslim untuk melakukannya dan tidak perlu restu dari kedua orang tua. Rasulullah s.a.w. tidak mau membaiah seorang yang ingin hijrah bersamanya, kerana orang tersebut tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga keduanya menangis. Bahkan Rasul memerintahkan orang itu untuk kembali bertemu kedua orang tuanya dan menyuruhnya untuk membuat kedua orang tua kembali tersenyum.

Dalam hal ibadah, Rasul juga menganjurkan umatnya untuk melaksanakan dengan penuh ketenangan, kelembutan dan kasih sayang. Dalam sebuah hadith disebutkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya ketika aku sedang salat, aku ingin berlama-lama (menikmati salatku). Namun saya mendengar ada anak kecil yang menangis, sehingga saya berubah fikiran untuk mempercepat salatku, kerana khawatir ibunya merasa kerepotan.”

Pada masa Rasul ada seseorang yang sering terlambat melakukan salat Subuh dengan berjamaah. Setelah Rasulullah s.a.w. mencari keterangan, orang tersebut mengeluh kerana imam salatnya terlalu lama dalam memimpin berjamaah. Rasulullah s.a.w. pun marah dan berkata: “Sungguh di antara kalian ada orang yang membuat orang lain tidak senang. Siapapun di antara kalian yang memimpin salat berjamaah hendaknya meringankan salatnya (jangan lama-lama) kerana di antara orang yang berjamaah terdapat orang yang lemah, orang tua dan orang yang mempunyai keperluan.”[6]

Banyak contoh lain yang menunjukkan kasih sayang Rasulullah s.a.w., terutama terhadap para sahabat wanita. Berikut ini akan diuraikan kisah Rasul s.a.w. dengan Umm Salim dan kisah lain antara Beliau dengan Barakah binti Tha‘labah (Umm Aimān) yang pernah merawat Beliau pada waktu kecil.

Barakah binti Tha‘labah (Umm Aimān) adalah hamba sahaya milik ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Muttalib, ayah Rasulullah s.a.w.. Ada juga riwayat yang menyatakan bahawa Umm Aimān adalah hamba sahaya milik ibu Rasulullah, Aminah binti Wahab. Pada waktu Aminah melakukan perjalanan sehingga dia meninggal dunia di daerah Abwā’, Umm Aimān turut bersamanya dan pada waktu itu Muhammad masih kecil, umurnya belum melewati enam tahun. Selanjutnya Muhammad diasuh oleh Umm Aimān ini.

Kisah selanjutnya, Rasulullah s.a.w. membebaskan Umm Aimān daripada perbudakan. Setelah merdeka ia ditunang oleh ‘Abīd al-Habsyī. Dari perkahwinannya ini, ia dikaruniai seorang anak dan diberi nama Aimān. Setelah ‘Abīd meninggal dunia, Umm Aimān berkahwin dengan Zaid bin Hārithah dan dikaruniakan seorang anak yang diberi nama Usāmah.

Rasulullah s.a.w. sering mengunjungi Umm Aimān, begitu juga Abū Bakar dan ‘Umar. Rasulullah s.a.w. pernah berkata: “Umm Aimān adalah ibuku (kedua) setelah ibuku (yang pertama).”[7]

Ketika suami pertamanya, ‘Abīd meninggal dunia, Rasulullah berkata di hadapan para sahabatnya: “Siapa yang ingin berkahwin dengan wanita penduduk surga?” Waktu itu Zaid bin Hārithah memenuhi anjuran Rasul itu, dan akhirnya dia berkahwin dengan Umm Aimān.

 

Adapun Umm Salim r.a. adalah seorang wanita Madinah yang rumahnya sering dikunjungi oleh Rasulullah s.a.w.. Pada suatu kesempatan Rasulullah s.a.w. ditanya oleh salah seorang sahabat: “Mengapa kamu suka mendatangi rumah Umm Salim?” Rasul menjawab: “Saya kasihan kepadanya. Saudaranya meninggal ketika membelaku.”

 

Umm Salim adalah bibi sesusuan Rasulullah s.a.w.. Ada juga yang meriwayatkan bahawa Umm Salim adalah bibi nasab Rasulullah s.a.w.. Saudaranya yang disebut dalam hadith di atas bernama Harām bin Malhan, saudaranya ini terbunuh ketika terjadi perang di sumur Ma‘ūnah. Pada perang tersebut Rasulullah s.a.w. tidak turut serta, Beliau hanya mengutus pasukan dan di antaranya adalah Harām bin Malhan ini.

Rasulullah s.a.w. memang mempunyai sifat kasih sayang, namun hal ini sama sekali tidak menghalanginya untuk menegakkan hukum Allah s.w.t. ‘Abdullāh Ibn Mas‘ūd r.a. berkata: “Saya masih ingat orang pertama yang tangannya dipotong oleh nabi Muhammad s.a.w.: Suatu hari ada seorang pencuri yang dihadapkan kepada Rasul, dan Beliau memutuskan hukuman potong tangan kepadanya. Namun wajah Beliau nampak berubah (seakan-akan tidak senang hal ini terjadi).”

Para sahabat berkata kepada Nabi: “Ya Rasulullah. Kelihatannya kamu kurang berkenan memotong tangannya.” Rasul menjawab, “Apa yang menghalangiku (melaksanakan hukuman itu). Janganlah kalian membantu syaitan mencelakakan saudaramu.” Para sahabat berkata, “Lebih baik kamu memaafkannya, wahai Rasul?” Rasul pun menjawab: “Jika hukuman had sudah diputuskan di hadapan sultan (penguasa) maka harus dilaksanakan. (Allah lah yang akan mengampuninya) Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan suka terhadap pengampunan.” Kemudian Rasulullah s.a.w. membacakan firman Allah s.w.t.: “Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Nūr, 24: 22).

Kasih sayang Rasulullah s.w.t. tidak hanya terbatas untuk kalangan umat Islam atau saudara mara sahaja. Orang-orang musyrik juga dikasihi oleh Rasulullah s.a.w.. Pada waktu perang Badar, sebelum pertempuran berkecamuk, Rasulullah s.a.w. berkata: “Saya mengetahui bahawa orang-orang Banī Hāsyim dan beberapa yang lainnya ikut perang kerana terpaksa. Mereka sebenarnya tidak ingin memerangi kita. Sesiapa (dalam pertempuran nanti) ada di antara kalian yang bertemu dengan salah seorang dari Banī Hāsyim, janganlah ia dibunuh. Sesiapa ada di antara kalian yang bertemu dengan Abū al-Bahtarī bin Hisyām bin al-Hārith bin Asad, janganlah ia dibunuh. Sesiapa ada di antara kalian yang bertemu dengan al-‘Abbās bin ‘Abd al-Muttalib, janganlah ia dibunuh. Mereka semua ikut perang kerana terpaksa.”

Dalam kitab al-Sīrah al-Nabawiyyah, Ibn Hisyām meriwayatkan sebuah hadith dari Ibn Ishāq yang berisikan bahawa Rasulullah s.a.w. melarang sahabat-sahabatnya membunuh Abū al-Bahtarī al-‘Ās bin Hisyām kerana dia tidak pernah menyakiti Rasulullah s.a.w. pada waktu di Makkah. Selain itu, dia juga orang yang berani melanggar perjanjian embargo yang disepakati kafir Quraisy untuk melemahkan kaum Muslimin.

Salah satu bentuk kasih sayang Rasul terhadap orang-orang musyrik adalah sebagaimana yang terdapat dalam kisah berikut ini. Setelah pemimpin suku Yamāmah, Thamāmah bin Athal masuk Islam, dia bersumpah tidak akan mengirim penghasilan gandum kepada penduduk kafir Quraisy, sehingga mereka (kafir Quraisy) meminta izin dahulu kepada Rasulullah s.a.w.. Setelah Thamāmah sampai di kampung Yamāmah, dia memerintahkan kepada penduduk untuk tidak mengirim penghasilan gandum ke orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pun mengeluh dan mengadukan hal ini kepada Rasulullah s.a.w.. Mereka berkata: “Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu adalah orang yang sukakan memerintah orang lain supaya menyambung tali silaturrahim.” Setelah itu, Nabi mengirim surat kepada Thamāmah supaya dia mau mengagihkan penghasilan gandumnya kepada penduduk Makkah.[8]

Sebenarnya kalau Rasul menghendaki, Beliau dapat membalas perlakuan kafir Quraisy terhadap Rasulullah pada waktu di Makkah, iaitu ketika mereka mengembargo umat Islam dan mengurung mereka di tempat yang bernama Syi‘b Abī Tālib. Keputusan Thamāmah bin Athal untuk tidak mengirimkan gandum Yamāmah kepada mereka tidak mendapatkan persetujuan Rasul. Ini menunjukkan bahawa rasa kasih sayang Beliau juga dicurahkan kepada orang-orang musyrik meskipun sebelumnya mereka telah menyakiti Rasul.

Rasulullah dapat sahaja membuat mereka kelaparan dan mengembargo mereka. Namun kasih sayang Rasul mengalahkan rasa permusuhan dan kemarahan yang ada. Kasih sayang Rasul menolak untuk melakukan balas dendam. Begitu Rasul membaca surat keluhan dari kafir Quraisy, Beliau langsung mengutus seseorang kepada Thmāmah untuk mengehentikan embargo gandumnya, padahal Rasul faham apabila embargo itu diteruskan maka kekuatan kafir Quraisy akan melemah dan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengganggu dan menyerang umat Islam.

Dalam kejadian pembebasan kota Makkah, rasa kasih sayang Rasul nampak jelas sekali. Setelah Rasul berhasil menaklukkan kota Makkah, Abū Sufyān bin al-Hārith bin ‘Abd al-Muttalib dan ‘Abdullāh bin Abī Umayyah bin al-Mughīrah menemuinya dan meminta izin untuk ikut masuk kota Makkah. Melihat hal itu Umm Salamah berkata kepada Rasul: “Wahai Rasul. Mereka adalah putera pamanmu dan putera bibimu, mereka adalah saudara maramu.”

Rasul s.a.w. menjawab: “Saya tidak perlukan mereka berdua. Putera pamanku telah merendahkan kehormatanku dan putera bibiku telah mengatakan kata-kata (yang tidak sopan) pada waktu di Makkah.”

Setelah mereka berdua mengetahui sikap Rasul seperti itu, Abū Sufyān membawa serta anak kecilnya dan berkata: “Demi Tuhan. Kamu mengizinkanku masuk ke Makkah atau saya bawa anakku ini bersamaku dan kami pergi entah ke mana sehingga kami mati kehausan dan kelaparan.”

Begitu Rasulullah mendengar ucapan Abū Sufyān itu, Beliau menaruh belas kasihan kepada mereka, kemudian Beliau mengizinkan mereka masuk kota Makkah dan akhirnya mereka masuk Islam.[9]

Ketika Rasulullah s.a.w. bersama rombongan meninggalkan Banī Thaqīf, ada sebahagian sahabat meminta Rasulullah supaya berdoa untuk kehancuran Banī Thaqīf. Namun Rasulullah menolak bahkan Beliau berdoa: “Ya Allah berilah petunjuk kepada Banī Thaqīf dan anugerahkan kepada mereka.”[10]

Suhail bin ‘Amr adalah salah seorang yang menyebarkan propaganda kepada masyarakat untuk membenci dan memusuhi Rasulullah. Suatu hari ‘Umar bin al-Khattab r.a. bekata: “Wahai Rasul. Izinkan saya mencongkel giginya dan memotong lidahnya, supaya dia tidak dapat berpidato lagi.” Rasul menjawab: “Saya tidak ingin menyiksa tubuhnya, nanti saya mendapat hukuman yang setimpal dari Allah. Jika besok ada yang mengaku menjadi Nabi, maka semoga dia akan mengambil peranan yang tidak mengecewakanmu.”[11]

Apa yang dikatakan Rasul, benar-benar terjadi. Setelah Rasulullah s.a.w. meninggal dunia, banyak penduduk Makkah yang hendak murtad (keluar daripada Islam). Dalam keadaan seperti ini Suhail bin ‘Amr, berpidato di hadapan orang ramai, mengingatkan mereka untuk kembali kepada kebesaran Islam, sehingga akhirnya mereka mau kembali masuk Islam dan mengurungkan keinginan untuk murtad.      

Pada perang Badar, para tawanan perang juga merasakan kasih sayang Rasul mulia ini. Rasulullah s.a.w. berpesan kepada para sahabat: “Perlakukanlah tawanan perang dengan baik.”[12]

Ada seorang tawanan yang bercerita bahawa ketika ia dibawa oleh tuannya menuju Madinah dan di saat sampai waktunya untuk makan, ia diberi roti sedangkan tuannya makan kurma. Hal ini kerana mereka melaksanakan nasihat Rasul s.a.w. supaya memperlakukan tawanan dengan baik.

Setelah perang Badar, Rasulullah s.a.w. berkata kepada para sahabatnya, “Sesungguhnya saya mengetahui bahawa di antara orang-orang Quraisy ada yang ikut perang kerana terpaksa. Sebenarnya mereka tidak  ingin memerangi kita. Oleh sebab itu, sesiapa di antara kalian ada yang menemui mereka, janganlah membunuhnya.”

Selepas perang Badar, Rasulullah s.a.w. memutuskan untuk membebaskan para tawanan perang kafir Quraisy dengan syarat mereka membayar tebusan sebesar seribu dirham sehingga empat ribu dirham. Meskipun demikian Rasul memberi keringan kepada orang-orang fakir seperti Abū ‘Izzah bin ‘Abdullāh yang hidupnya papa dan menanggung ramai anak perempuan. Setelah Abū ‘Izzah minta keringanan kerana keadaannya yang fakir, Rasulullah s.a.w. membebaskanya dengan tanpa memabayar tebusan sedikitpun.

Begitu juga, Rasulullah s.a.w. menetapkan bahawa tiap tawanan perang yang dapat membaca dan menulis apabila mau mengajarkan kepandaiannya itu kepada sepuluh orang anak-anak Madinah, maka ia akan dibebaskan.[13]

Para musuh yang menentangnya dan merendahkan agamanya juga tetap mendapatkan kasih sayanganya. Suatu hari seorang tawanan perang wanita menghadap Rasul. Rasul pun bertanya kepadanya: “Siapakah kamu?” Wanita itu menjawab: “Saya puteri Hātim al-Jawwād (orang terhormat di kalangan kaum Quraisy).”Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata kepada para sahabat: “Kasihanilah orang mulia yang menjadi hina di tengah-tengah suatu kaum. Dan kasihanilah orang pandai yang ‘tenggelam’ di antara orang-orang yang bodoh.”

Asmā’ binti Abū Bakar r.a. berkata: “Suatu hari ibuku yang masih musyrikah (yang sudah ditalak oleh Abū Bakar pada masa Jahiliyah) datang kepadaku dengan membawa hadiah minyak  samin, anggur dan keju. Saya melarangnya memasuki rumahku dan saya menolak hadiahnya. Kemudian saya mengirim utusan untuk menemui saudariku, ‘Ā’isyah supaya dia menanyakan masalah ini kepada Rasulullah s.a.w..

Setelah masalah ini disampaikan kepada Rasul, Rasul menjawab: “Hendaknya ia mempersilahkan ibunya masuk rumah dan menerima hadianhnya.” kemudian Allah s.w.t. menurunkan rangakian ayat berikut ini: “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu kerana agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukakan orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan sesiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (al-Mumtahanah, 60: 8-9)

Dari kisah ini kita mengetahui bahawa Islam menekankan sikap kasih sayang kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Rasulullah s.a.w. tidak menginginkan seorang ibu (meskipun masih musyrikah) terhalangi untuk mendapatkan kasih sayang anaknya yang sudah beriman. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. melarang berjihad orang yang tidak mendapat restu dari orang tuanya. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian dan penghormatan Islam terhadap orang tua.

Pada kejadian perang Shiffīn, sebahagian kaum Muslimin menawan dan membawa al-Syaimā’ binti al Hārith Ibn ‘Abd al-‘Uzzā kepada baginda Rasulullah s.a.w.. Ia adalah saudara perempuan sesusuan Rasulullah s.a.w. Mereka membawa dan menggiringnya dengan kasar, kemudian ia berkata kepada mereka: “Ketahuilah bahawa sesungguhnya saya adalah saudara perempuan sesusuan kawan kalian (maksudnya Rasulullah s.a.w.).”

Namun mereka tidak mempercayakannya sampai mereka membawa ke hadapan baginda Rasulullah s.a.w., dan al-Syaimā’ berkata kepada beliau: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah saudara perempuan sesusuan anda.” Beliau berkata: “Apa buktinya?” Ia berkata: “Gigitanmu pada punggung saya.” Kemudian beliau mengetahui alamat atau pertanda yang membuktikan kebenaran pengakuan al-Syaimā’ tersebut dan beliau pun lantas membentangkan rida’ beliau dan mendudukkan al-Syaimā’ di atasnya. Kemudian beliau memberi pilihan seperti berikut:

إِنْ أَحْبَبْتِ أَقَمْتِ عِنْدِي مُحَبَّبَةً وَمُكّرَّمَةً, وَإِنْ أَحْبَبْتِ أَنْ أُمَتِّعَكِ وَتَرْجِعِي إِلَى قَوْمِكِ فَعَلْتُ


Maksudnya: “Jika kamu ingin, maka kamu boleh tinggal bersamaku dalam keadaan disenangi dan dimuliakan, namun jika kamu ingin agar aku memberikan kamu kompensasi dan kamu ingin kembali kepada kaummu, maka akan saya penuhi.”

Kemudian al-Syaimā’ berkata: “Saya memilih pilihan yang kedua, iaitu anda memberikan kompensasi (hadiah) kepada saya dan mengembalikan saya kepada kaumku.’ Maka Rasulullah s.a.w. mengembalikan al-Syaimā’ kepada kaumnya dan memberinya tiga budak lelaki dan seorang budak perempuan.

Ketika al-Syaimā’ telah kembali kepada keluarganya, maka para perempuan menceritakan kepadanya tentang nasib seseorang yang bernama Bijād (ia adalah dari kelompok banī Sa‘d, ia pernah melakukan sebuah kejahatan yang sangat kejam, biadab dan tidak manusiawi. Iaitu pernah ada seorang Muslim yang datang kepadanya, lalu ia menangkapnya, memotong-motong tubuhnya kemudian membakarnya. Ketika terjadi perang Hunain, Bijād melarikan diri, namun kaum Muslimin berhasil menangkapnya).

Mendengar cerita para perempuan tersebut, al-Syaimā’ langsung kembali menemui baginda Rasulullah s.a.w. untuk meminta kepada beliau agar sudi menyerahkan Bijād kepadanya dan membebaskannya. Kemudian Beliau memenuhi permintaan al-Syaimā’ tersebut, dan tidak hanya itu Beliau juga masih memberi al-Syaimā’ hadiah lagi berupa satu atau dua unta dan menanyakan siapa sahaja di antara saudara maranya yang masih tertawan. Kemudian al-Syaimā’ menemui Beliau kembali dan Beliau memberi hadiah lagi kepadanya dan kepada saudara maranya yang masih tertawan dengan hadiah beberapa unta dan kambing.[14]

Jika Rasulullah s.a.w. diminta untuk berdoa yang tidak baik untuk seseorang, baik orang Muslim maupun kafir, maka beliau justeru melakukan sebaliknya, iaitu mendoakan dengan baik bagi seseorang tersebut. Diriwayatkan bahawa ketika beliau memerangi para musuh, maka para sahabat berkata kepada beliau: “Seandainya anda melaknati mereka wahai Rasulullah,” kemudian Beliau bersabda:

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً


Maksudnya: “Sesungguhnya aku tidak diutus agar menjadi orang yang sukakan melaknat, akan tetapi aku diutus sebagi rahmat.” Diriwayatkan:

قِيْلَ لَهُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ


Maksudnya: “Dikatakan kepada beliau: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kelompok Daus membangkang dan tidak mau menerima (dakwah), maka oleh kerana itu, doakan tidak baik bagi mereka’. kemudian beliau berdoa: ‘Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus dan datangkanlah mereka’.”

Rasulullah s.a.w. juga tidak pernah memukul seseorang dengan tangan beliau, kecuali jika sedang berada di dalam jihad di jalan Allah s.w.t.. Beliau tidak diberi pilihan kecuali beliau akan memilih yang paling mudah di antara pilihan-pilihan yang ada, selama hal itu tidak termasuk kategori dosa atau yang dapat memutuskan tali persaudaraan.[15]

Rasulullah s.a.w. merupakan sosok yang terkenal sangat sayangkan dan bersikap lembut terhadap budak-budak kecil. Beliau selalu mengajak mereka bermain, bercanda dan mendudukkan mereka di atas pangkuan Beliau. Diriwayatkan bahawa suatu ketika Beliau mengajak bermain ‘Abdullāh, ‘Ubaidillāh dan anak-anak paman Beliau yang lain. Beliau membariskan mereka dan berkata: “Sesiapa yang dapat sampai kepadaku paling cepat, maka baginya sebuah hadiah.” Kemudian mereka pun berlari menuju kepadanya dan duduk di atas dada beliau, dan Beliau mencium mereka serta berada bersama mereka.[16]

Ketika Ja‘far bin Abū Tālib mendapatkan syahīd pada perang Mu‘tah, Rasulullah s.a.w. sangat bersedih. Kemudian Beliau bergegas pergi menuju rumah Ja‘far dan menemui isterinya, Asmā’ binti ‘Umais. Pada saat itu beliau melihat Asmā’ telah selesai membuat adonan roti, memandikan anak-anaknya, membersihkkan dan memberinya minyak. Kemudian beliau berkata kepada Asmā’: “Datanglah kamu kepadaku bersama anak-anak Ja‘far.”

Ketika Asmā’ datang kepada Beliau sambil membawa anak-anaknya, maka beliau langsung mencium mereka dengan kedua mata yang basah dengan air mata. Lalu Asmā’ berkata kepada Beliau: “Sungguh, apa sebenarnya yang membuat anda menangis? Apakah telah sampai kepada anda suatu berita tentang Ja‘far dan kawan-kawannya? Beliau berkata: “Benar, mereka telah terbunuh pada hari ini.” Air mata pun jatuh berlinangan dari kedua mata Beliau. Mendengar berita tersebut, Asmā’ langsung menjerit dan menangis, kemudian para kaum perempuan datang menemuinya. Beliau keluar menemui para saudara mara Beliau dan berkata:

لَا تَغْفُلُوا آلَ جَعْفَرٍ وَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ قَدْ شُغِلُوا بِأَمْرِ صَاحِبِهِمْ


Maksudnya: "Jangan sampai kalian lupa terhadap keluarga Ja‘far, buatkan untuk mereka makanan, kerana mereka sedang disibukkan dengan perkara pimpinan mereka (kematian Ja‘far)."[17]

Ketika Beliau melihat anak perempuan hamba sahaya Beliau yang bernama Zaid bin Hārithah datang (Zaid adalah salah seorang yang mendapatkan syahīd pada perang Mu‘tah bersama anak lelaki paman Beliau yang bernama Ja‘far bin ‘Abī Tālib) maka Beliau menepuk pundaknya dan menangis. Para sahabat pun hairan melihat baginda Rasulullah s.a.w. yang begitu bersedih dan menangisi para tentara Islam yang syahīd pada perang Mu‘tah. Beliau menjawab atas rasa hairan para sahabat dengan jawaban:

إِنَّ هَذِهِ عَبَرَاتُ الصَّدِيْقِ عَلَى صَدِيْقِهِ الَّذِي فَقَدَهُ


Maksudnya: “Sesungguhnya ini adalah air mata kesedihan seseorang kerana kehilangan temannya.”

Diriwayatkan dari Umm Khalīd binti Sa‘īd al-Umawiyyah:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَهْ سَنَهْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْلِي وَأَخْلِفِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي


Maksudnya: “Pada suatu hari, saya diajak ayahku datang menemui baginda Rasulullah s.a.w. dan pada waktu itu saya mengenakan pakaian yang berwarna kuning. Kemudian Beliau berkata dengan bahasa kaum Habsyī: ‘Sanah sanah’. ‘Abdullāh berkata: ‘Ertinya adalah bagus’. Umm Khalīd berkata: Setelah itu saya mendekat kepada baginda Rasulullah s.a.w. dan mengajak Beliau bermain serta bercanda. Melihat hal tersebut ayahku membentakku, namun Rasulullah s.a.w. berkata: ‘Biarkan sahaja’. Kemudian Beliau berkata: ‘Pakailah pakaian ini sampai usang dan rosak, Pakailah pakaian ini sampai usang dan rosak (maksudnya mendoakan umur panjang).”[18]

Pada suatu ketika ada seorang bayi yang dibawa kepada baginda Rasulullah s.a.w. untuk dimintakan doa keberkahan untuk si bayi dan meminta beliau untuk memberinya nama. Lalu beliau pun mengambil bayi tersebut dan meletakkan di atas pangkuan Beliau. Namun tiba-tiba bayi tersebut kencing di atas pangkuan Beliau, kemudian orang-orang yang melihat hal tersebut sepontan berteriak, Beliau berkata: “Jangan kalian membuat si bayi menghentikan kencingnya sebelum selesai.” Beliau membiarkan si bayi menyudahkan kencingnya, kemudian beliau mendoakan dan memberi nama untuk si bayi, agar orang tua si bayi merasa senang. Hal ini beliau lakukan untuk memberikan isyarat kepada orang tua bahawa Beliau sebenarnya tidak merasa terganggu dengan hal tersebut. Kemudian setelah mereka pergi, Beliau pun lantas mencuci baju yang terkena kencing si bayi dengan kedua tangan Beliau yang mulia dan suci.[19]

Diriwayatkan bahawa ketika al-‘Aqrā’ bin Habis melihat Rasulullah s.a.w. mencium cucu Beliau, Hasan bin ‘Alī bin Abū Tālib, maka ia terus berkata: “Sesungguhnya saya memiliki sepuluh anak, namun saya tidak pernah sekalipun mencium salah satu di antara mereka.” kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ


Maksudnya: “Aku tidak memiliki kuasa untuk menumbuhkan rasa kasih sayang di hatimu setelah Allah s.w.t. mencabutnya dari hatimu, sesiapa yang tidak menyayangi, maka ia juga tidak akan disayangi.”

Diriwayatkan bahawa pada suatu waktu Beliau salat sambil meletakkan Umāmah binti Zainab, puteri beliau, di atas pundak. Beliau meletakkan Umāmah ketika bersujud dan mengangkatnya lagi ketika berdiri.

Diriwayatkan bahawa suatu ketika baginda Rasulullah s.a.w. agak memperpanjang sujudnya. Ada salah seorang sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu telah memperpanjang sujud, sehingga kami sempat menyangka bahawa telah terjadi sesuatu atau kamu baru menerima wahyu.” Beliau berkata;

كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ


Maksudnya: “Semua itu tidak terjadi, akan tetapi aku memperpanjang sujud, kerana waktu itu anakku (maksudnya cucu beliau) sedang naik ke atas punggunggku, dan aku tidak ingin mengganggunya sampai ia mendapatkan apa yang diinginkan.”

Yang dimaksudkan dengan cucu Beliau dalam hadith di atas adalah Hasan atau Husain, anak ‘Alī bin Abū Tālib dan Fatimah r.a.

 

Diriwayatkan bahawa suatu ketika baginda Rasulullah s.a.w. melewati di dekat rumah puteri Beliau, Fatimah r.a. Ketika itu Beliau mendengar suara tangisan Husain. Kemudian beliau berkata kepada puterinya: “Tidakkah kamu mengetahui bahawa tangisan Husain membuat hatiku merasa tidak tenang?”

Diriwayatkan bahawa pada suatu waktu ketika Beliau sedang berada di atas mimbar, Beliau melihat cucunya yang bernama Hasan tergelincir. Kemudian Beliau turun dari atas mimbar dan mengangkat Hasan, lalu Beliau membaca firman Allah dalam surah al-Tanghābūn, 64: 15, yang ertinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu).”

Diriwayatkan bahawa suatu ketika baginda Rasulullah s.a.w. mengutus Anas bin Mālik untuk suatu keperluan. Namun Anas tidak langsung melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya, Nabi mencarinya dan menemukan ia berada di antara sekelompok anak muda yang sedang bermain. Kemudian Beliau berkata kepadanya: “Wahai Unais, bergegaslah pergi untuk keperluan yang telah aku katakan kepadamu.”[20]

Begitulah, bagaimana baginda Rasulullah s.a.w. memiliki rasa kasih sayang yang tinggi bahkan terhadap para hamba sahaya dan pembantu. Diriwayatkan bahawa suatu ketika beliau mengutus Wasifah untuk melakukan suatu pekerjaan, namun ia tidak segera melakukannya, kemudian beliau berkata: “Seandainya aku tidak takut balasan qisas, maka aku akan menghukummu dengan kayu siwak ini.”

Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umat manusia. Apakah hanya dengan kayu siwak anda ingin menghukum, dan apakah benar anda tidak berani melakuka kerana engkau takut hukuman balasan? Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepadamu wahai Rasulullah s.a.w..

Diriwayatkan oleh Abū Dhar al-Ghifārī r.a.:

سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ


Maksudnya: “Suatu ketika, aku mencela dan mencaci seseorang, aku mengejek dan mencemoohnya dengan menyebut kejelekan ibunya, kemudian baginda Rasulullah s.a.w. berkata kepadaku: ‘Wahai Abū Dhar, apakah kamu mengejek dan mencemoohnya? Sungguh, di dalam diri kamu masih terdapat ciri-ciri Jahiliah. Mereka, saudara-saudarmu adalah pembantumu dan mereka merupakan sebuah pemberian dari Allah s.w.t. yang Dia jadikan berada di bawah kekuasaanmu. Maka sesiapa yang memiliki saudara yang berada dibawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberinya makan seperti apa yang ia makan dan memberinya pakaian seperti yang ia pakai. Janganlah kalian membebani mereka dengan hal-hal yang diluar kemampuan mereka. Dan jika kalian memberikan beban suatu pekerjaan kepada mereka, maka bantulah mereka di dalam menunaikan pekerjaan tersebut.”

Terdapat riwayat lain yang berbunyi:

خَرَجَ أَبَو ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ مثل حُلَّتِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ, سَمِعْتُ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ, هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ


Maksudnya: “Suatu ketika Abū Dhar pergi keluar bersama dengan hamba sahayanya, waktu itu hamba sahaya tersebut mengenakan pakaian yang sama dengan pakaian yang dikenakan oleh Abū Dhar, kemudian ia ditanya tentang hal tersebut. ia berkata: ‘Suatu ketika aku mencela dan mencaci seseorang, kemudian ia mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah s.a.w. dan beliau berkata kepadaku: Wahai Abū Dhar, apakah kamu mengejek dan mencemoohnya? Sungguh, di dalam diri kamu masih terdapat ciri-ciri Jahiliah. Mereka, saudara-saudarmu adalah pembantumu dan mereka merupakan sebuah pemberian dari Allah s.w.t. yang Dia jadikan berada di bawah kekuasaanmu. Maka sesiapa yang memiliki saudara yang berada dibawah kekuasaannya, maka hendaklah ia memberinya makan seperti apa yang ia makan dan memberinya pakaian seperti yang ia pakai. Janganlah kalian membebani mereka dengan hal-hal yang diluar kemampuan mereka. Dan jika kalian memberikan beban suatu pekerjaan kepada mereka, maka bantulah mereka di dalam menunaikan pekerjaan tersebut.”

Pada khutbah terkahir baginda Rasulullah s.a.w., Beliau memberikan sebuah wasiat tentang para pembantu dan para hamba sahaya:

فَمَا أَحْبَبْتُمْ فَأَمْسِكُوْا وَمَا كَرِهْتُمْ فَبِيعُوا وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  فَإِنَّ اللهَ مَلَّكَكُمْ إِيَّاهُمْ وَلَوْ شَاءَ لَمَلَّكَهُمْ إِيَّاكُمْ


Maksudnya: “Di antara para hamba sahaya ada yang kalian senangi, maka peganglah mereka, adapun di antara mereka yang tidak kalian senangi, maka juallah. Janganlah kalian menyiksa makhluk Allah s.w.t. kerana sesungguhnya Allah s.w.t. telah menjadikan mereka sebagai milik kalian. Seandainya Allah s.w.t. berkehendak, maka Dia akan menjadikan keadaan berbalik, iaitu kalian menjadi milik mereka.”[21]

Bahkan rahmat dan kasih sayang baginda Rasulullah s.a.w. tidak hanya terbatas pada manusia sahaja, akan tetapi mencakup pada haiwan. Sering sekali beliau memberikan wasiat kepada para sahabat agar berlaku halus dan lembut terhadap haiwan. Seperti sabda beliau:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ 


Maksudnya: “Allah s.w.t. melaknat orang yang menyiksa dan mengudung haiwan.”[22]

أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا


Maksudnya: “Tidakkah telah sampai kepada kalian bahwasannya aku melaknat orang yang memberi tanda dengan besi panas atau memukul pada muka haiwan.”[23]

Rasulullah s.a.w. juga bersabda:

إِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَّ فَأَعْطُوْهَا حَقَّهَا فِي الْمَنَازِلِ وَلَا تَكُوْنُوْا عَلَيْهَا شَيَاطِيْنَ


Maksudnya: “Jika kalian menaiki haiwan-haiwan ini, maka berikanlah haknya pada tempat-tempat istirahat, janganlah kalian seperti syaitan atas haiwan-haiwan tersebut.”[24]

Rasulullah s.a.w. juga melarang untuk mengebiri unta dan haiwan-haiwan yang lain serta melarang mengadu haiwan.[25]

Rasulullah s.a.w. juga bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً


Maksudnya: “Takutlah kalian kepada Allah s.w.t. dalam hal haiwan-haiwan yang tidak mampu berbicara ini, naikilah tatkala dalam keadaan baik dan sihat, makanlah dagingnya tatkala dalam keadaan sihat dan gemuk.”

Rasulullah s.a.w. bersabda:

دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ


Maksudnya: “Seorang perempuan masuk neraka kerana seekor kucing, ia mengikat kucing tersebut, lalu ia tidak memberi makan dan tidak pula membiarkannya memakan serangga dan haiwan yang merugikan.” [26]

Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا


Maksudnya: “Tiada seorang pun yang membunuh seekor burung atau seekor haiwan yang nilainya lebih tinggi daripada burung, tanpa memperhatikan hak-haknya kecuali Allah s.w.t. akan meminta peertanggung jawabannya atas hal tersebut. lalu dikatakan kepada beiau, "Apakah hak-haknya tersebut wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Hak-haknya adalah menyembelihnya lalu memakannya, tidak boleh memotong kepalanya digunakan untuk melempar."[27]    

Rahmat dan kasih sayang Beliau terhadap haiwan tidak hanya sebatas pada ucapan sahaja, akan tetapi memang sudah menjadi akhlak mulia yang selalu Beliau jaga. Bagaimana tidak, kerana Beliau (semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepadanya) adalah panutan dan teladan bagi sekalian alam.

Diriwayatkan bahawa pada suatu hari Beliau sedang memakan kurma basah dengan menggunakan tangan kanan dan Beliau gunakan tangan kiri untuk menyimpan biji-biji kurma. Kemudian ada seekor kambing yang lewat, dan Beliau memberikan isyarat kepada kambing tersebut untuk memakan biji-bijian yang berada di dalam genggaman tangan kirinya tersebut. Nampaklah sebuah pemandangan, Beliau makan menggunakan tangan kanan dan seekor kambing memakan biji-bijian kurma yang terdapat pada telapak tangan kirinya, sehingga beliau selesai makan dan kambing pun pergi.

Baginda Rasulullah s.a.w. memakan daging burung yang berhasil ditangkap, namun Beliau tidak ingin memburu dan menangkap burung sendiri. Akan tetapi Beliau senang jika ada seseorang yang berburu burung untuk beliau. Jika ada burung buruan yang dihadiahkan kepadanya, maka akan Beliau makan. Namun jika tidak, maka Beliau tidak ingin berburu dan menangkap burung.

Diriwayatkan bahawa pada suatu waktu Rasulullah s.a.w. keluar, kemudian Beliau bertemu dengan Abū Bakar r.a dan ‘Umar r.a.. Beliau bertanya kepada mereka berdua: “Apa yang membuat kalian berdua keluar pada waktu ini?” mereka berdua menjawab: “Yang membuat kami berdua keluar adalah rasa lapar.” Beliau berkata: “Demi Zat Yang jiwaku berada di dalam genggamannya, aku juga keluar kerana sesuatu yang membuat kalian berdua keluar (maksudnya rasa lapar).”

Kemudian Beliau mengajak mereka berdua pergi ke rumah salah seorang sahabat Ansar. Namun ternyata orang yang dituju sedang tiada di rumah. Ketika isteri pemilik rumah melihat Rasulullah s.a.w. datang, ia berkata kepada beliau: “Selamat datang.” Rasulullah s.a.w. bertanya kepadanya: “Di mana si Fulan?” si isteri menjawab: “Pergi mengambil air minum untuk kami.’

Tidak lama kemudian, orang yang dimaksudkan datang dan ia memandang kepada Rasulullah s.a.w. dan kedua sahabat beliau seraya berkata: “Alhamdulillah, hari ini tiada seseorang yang kedatangan tamu yang mulia kecuali saya.” Kemudian ia mengajak Rasulullah s.a.w. dan kedua sahabatnya  menuju ke ladang miliknya. dan ia datang membawa setangkai buah kurma, ada yang belum matang dan ada yang sudah matang. Ia berkata: “Makanlah.” Kemudian ia mengambil sebuah pisau, Rasulullah s.a.w. berkata kepadanya: “Janganlah kamu menyembelih haiwan yang mempunyai banyak susu.” Setekah itu ia menyembelih seekor kambing dan mereka pun memakan kambing tersebut dan juga setangkai buah kurma yang telah diambil.[28] Rasulullah s.a.w. melarangnya menyembelih kambing yang sedang banyak susu, kerana anak-anak kambing tersebut sangat memerlukan air susu induknya.

Dalam kitab al-Maghāzī, al Waqidī berkata bahawa ketika Rasulullah s.a.w. sedang dalam perjalanan dari Madinah menuju ke Makkah pada ‘Am al-Fath (tahun penguasaan Makkah oleh kaum Muslimin), di jalan Beliau melihat seekor anjing yang sedang menggonggong, sedangkan anak-anaknya meminum susunya. Kemudian Beliau memerintahkan salah seorang sahabat agar berdiri di dekat anjing tersebut dengan tujuan agar para tentera tidak mengganggu anjing itu dan juga mereka terhindar dari ancaman gigitan anjing.[29] Seandainya beliau tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap haiwan, maka beliau tidak akan sampai memiliki perhatian seperti itu.

Pada suatu ketika Beliau sedang pergi bersama sebahagian sahabat, mereka melihat seekor burung kecil yang memiliki dua anak. Mereka mengambil kedua anak burung tersebut, induk anak burung tersebut pun datang mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Ketika Rasulullah s.a.w. melihat hal tersebut maka Beliau berkata: “Siapa yang telah mengambil anak burung ini sehingga ia menjadi terganggu? Kembalikan anak burung itu kepada induknya.”[30]

Ini adalah di antara rasa belas kasihan Rasulullah s.a.w.. Ia yang telah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ


Maksudnya: “Sesungguhnya Allah s.w.t menyukakan kelembutan di dalam segala urusan.”[31]

[1] H. R. al-Bukhārī.

[2] Al-Qain adalah sama ertinya dengan al-Haddād (Tukang besi). Nama aslinya adalah al-Barrā’ bin Aus al-Ansarī.

[3] H. R. al-Bukhārī.

[4] H. R. al-Bukhārī.

[5] H. R. al-Bukhārī.

[6] Lihat Fath al-Mubdī, (1/255).

[7] Zād al-Ma‘ād, (1/26).

[8] Sīrah Ibn Hisyām, (2/281).

[9] Al-Sīrah li Ibn Hisyām, (4/43).

[10] Al-Sīrah li Ibn Hisyām, (4/130).

[11] Tārīkh al-Tabarī, (2/289).

[12] Ibid,

[13] H. R. Ahmad, (1/247).

[14] Sīrah Ibn Hisyām, (4/100).

[15] Lihat al-Ihyā’, (2/321).

[16] Al-Sīrah al-Halabiyyah, (3/377).

[17] Al-Sīrah al-Halabiyyah, (3/377).

[18] Fath al-Mubdī, (2/322).

[19] Ihyā’ Ulūm al-Dīn, (3/173).

[20] Sahīh Muslim, (15/71).

[21] Ihyā’ Ulūm al-Dīn, (2/195).

[22] Kanz al-Ummāl, (5/15).

[23] Ibid,

[24] Kanz al-Ummāl, (5/15).

[25]  Ibid,

[26] Taisīr al-Wusūl, (2/52).

[27] Ibn Hazm dalam kitab al Muhallā, (7/295).

[28] Kanz al-Ummāl, (4/30).

[29]  Al-Maghāzī karya al-Waqidī.

[30] Taisīr al-Wusūl, (2/52).

[31]  Fath al-Mubdī, (3/305).